ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวภูษณิศา หงษ์โต

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ประวัติการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจบัณทิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2538)
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.2554)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2567) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2564)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ : รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation) ผ่านระบบ zoom (พ.ศ.2564)
 • ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563)อบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2563)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พ.ศ.2563)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(พ.ศ.2563)

ประวัติการทำงาน:

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 งานบรรจุและแต่งตั้งฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร (พ.ศ. 2551)
 • นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (พ.ศ. 2551)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ กลุ่มนโยบายแและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (พ.ศ. 2553)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2560) – ถึงปัจจุบัน

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 097 415 6566

E-mail address :

 • sp1-hongto@hotmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (1 เมษายน 2565)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *