ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางธารินี งามเกตุสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

วัน เดือน ปี เกิด:  3 มกราคม 2516

ประวัติการศึกษา:

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2533)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2535)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. 2537)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2543)
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2557)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตรการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ “การเขียนหนังสือราชการ” (พ.ศ.2564)
 • หลักสูตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ (พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตรการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และ
  การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ และหลักสูตรการสร้างใบประกาศออนไลน์ (พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตรบูรณาการหน่วยงาน เสริมพลัง สร้างความสมานฉันท์ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2557)
 • หลักสูตรเทคนิคการวางแผน Scool Mapping (พ.ศ. 2551)
 • หลักสูตรการสร้างภาพลักษณ์และภาวะผู้นำ (พ.ศ. 2551)
 • หลักสูตรการพัฒนา EQ – AQ เพื่อการทำงาน (พ.ศ. 2552)
 • หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) (พ.ศ. 2552)
 • หลักสูตรเทคนิคการจัดการประชุมแบบมืออาชีพ (พ.ศ. 2553)
 • หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (HRMS) (พ.ศ. 2554)
 • หลักสูตรการเขียนโครงการและแผนธุรการ (พ.ศ. 2550)
 • หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 2550)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน (พ.ศ. 2550)
 • หลักสูตรการถอดประสบการณ์และการจัดการความรู้ (KM) การปลูกฝังคุณธรรม (พ.ศ. 2550)
 • หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พ.ศ. 2549)
 • หลักสูตรการใช้ Internet & E-mail (พ.ศ. 2549)
 • หลักสูตรคิดอย่างผู้บริหาร (พ.ศ. 2548)
 • หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Ms Access (พ.ศ. 2548)
 • หลักสูตร การบริหารงานงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (พ.ศ. 2547)

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิชาการพัสดุ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2538)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 (พ.ศ.2546)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 (พ.ศ.2550)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 (พ.ศ.2552)
 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (พ.ศ.2554)
 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2560)
 • นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน)

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 08 1756 4503 

E-mail address :

 • ata0301@hotmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (1 เมษายน 2565)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *