ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวการศึกษา

แจ้งเวียนหน่วยงาน

27 ตุลาคม 2563 สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง http://scholar2.ocsc.go.th
19 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนปีการศึกษา 2563
15 เมษายน 2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 สิงหาคม 2562 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 สิงหาคม 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

30 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
20 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสารเล่มที่ 21/2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
20 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เอกสารเล่มที่ 20/2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
20 ตุลาคม 2563 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET V-NET N-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี
9 ตุลาคม 2563 รายงานผลการประเมินด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี

สถิติเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

  • 0
  • 113
  • 2,399
  • 11,743
  • 552,823

ข้อมูลน่าสนใจ