ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรุ่งรัตน์ ตนสารี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประวัติการศึกษา:

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลขานุการ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (พ.ศ.2532)
 • ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2544)ทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (พ.ศ.2554)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน (พ.ศ.2544)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (พ.ศ.2553)
 • โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (พ.ศ.2553)
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสู่มืออาชีพสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2554)
 • อบรมพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2562)
 • อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2562) 

ประวัติการทำงาน:

 • เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 ที่ว่าการอำเภอสามชุก กรมการปกครอง  (พ.ศ.2534)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 งานบริหารทั่วไป สปอ.ดอนเจดีย์ (พ.ศ.2540)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 งานการเจ้าหน้าที่ สปอ.ดอนเจดีย์ (พ.ศ.2544)
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 สพป.สพ.เขต 2 (พ.ศ.2549)
 • นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สพป.สพ.2 (พ.ศ.2552)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สพป.สพ.2 (พ.ศ.2557)
 • นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณุบรี (พ.ศ.2560)
 • นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (พ.ศ.2565)

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 061 856 5656

E-mail :

 • 8899pom@gmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (1 เมษายน 2565)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *