ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Education Office
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 – 525305, โทรสาร 035 – 525307
E-mail; moesuphan@moe.go.th

โทรศัพท์ กลุ่มงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
โทร. 035-525305 ต่อ 102
กลุ่มบริหารงานบุคคล     
โทร. 035-525305 ต่อ 106
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 035-525305 ต่อ 110
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร. 035-525305 ต่อ 109
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 035-525305 ต่อ 112
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 035-525305 ต่อ 113
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
โทร. 035-525305 ต่อ 108
หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 035-525305 ต่อ 101
กลุ่มงานคุรุสภา
โทร. 035-525305 ต่อ 107