ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวบุปผา เจิมศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วัน เดือน ปี เกิด: 12 กุมภาพันธ์ 2512

ประวัติการศึกษา:

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม (พ.ศ. 2530)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (พ.ศ. 2532)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2536)
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2540)
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2556)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • อบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธิกร (พ.ศ. 2551)
 • อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือเทคนิคการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม MS ACCESS (พ.ศ. 2551)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (พ.ศ. 2553)
 • อบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน (พ.ศ. 2558)
 • อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2559 (พ.ศ. 2559)
 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom (พ.ศ. 2564)

ประวัติการทำงาน:

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สปอ.ดอนเจดีย์ (พ.ศ.2533)
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 สปอ.ดอนเจดีย์ (พ.ศ.2537)
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 สปอ.ดอนเจดีย์ (พ.ศ.2542)
 • นักวิชาการศึกษา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2(พ.ศ.2549)
 • นักวิชาการศึกษา 6 ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (พ.ศ.2550)
 • นักวิชาการศึกษา ขำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (พ.ศ.2552)
 • นักวิชาการศึกษา ขำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (พ.ศ.2559)
 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี(พ.ศ.2560)
 • นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน)

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 08 1763 9659

E-mail address :

 • bomsiri.2512@gmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (1 เมษายน 2565)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *