รองศึกษาธิการจังหวัด 2563

นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติการศึกษา:

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (อบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2548)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (Graduate Diploma Program in Public Law) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2555)
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.) (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2542)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2546)
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) (Development Education) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • ASEAN New Wave Leadership Development ณ สำนักงาน ก.พ. : ทุนสำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2547)
 • Women’s Entrepreneurship Development Training ณ Japan International Cooperation Agency (JICA) Tokyo, Japan : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (พ.ศ. 2549)
 • Intensive Japanese Language Course, JICA Tokyo, Japan ณ Japan International Cooperation Agency (JICA) Tokyo, Japan : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (พ.ศ. 2549)
 • Intensive English Language Course สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2559
 • หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นพส.) รุ่น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ศ. 2550)
 • หลักสูตรการเตรียมผู้นำคุณภาพภาครัฐ ณ สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2554)
 • หลักสูตร Anti-Poverty Issues in Developing Countries ณ Zhejiang University, China, : ทุน Ministry of Commerce รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2555)
 • Lower Makong Initiative: LIM English Support Project Professional Communication Skill for Leaders สำหรับหน่วยงานด้านการศึกษา ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2557)
 • หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ณ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ (พ.ศ. 2560)
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ. 2559)
 • หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 5 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2562)

ประวัติการทำงาน:

 • นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2553)
 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2555)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2556)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560)
 • รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (13 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน)

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 08 1668 9876

E-mail address :

 • puttanaporn.th@gmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (15 มกราคม 2564)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 2-ข้อมูลผู้บริหาร, 2563, ITA, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *