32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปี 2564)

1.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  >>คลิก<<

2.รายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 >>คลิก<<