กลุ่มอำนวยการ

ข่าว ประกาศ กลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลน่าสนใจ

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ

11 เมษายน 2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 เมษายน 2565 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42
11 เมษายน 2565 พิธีมอบหนงัสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42
11 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
10 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564