ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Education Office
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทร. 035 – 969556, โทรสาร 035 – 525307
E-mail; pedu.spb@gmail.com

โทรศัพท์ กลุ่มงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ                                               โทร. 035-525305
กลุ่มนโยบายและแผน                                     โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                   โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มบริหารงานบุคคล                                      โทร. 035-969556  ต่อ  100
กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                      โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน       โทร. 035-969556  ต่อ  101
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน                          โทร. 035-969556  ต่อ  101
หน่วยตรวจสอบภายใน                                    โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มงานคุรุสภา                                                โทร. 087-0804063, 089-4945470

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร