ศธจ.สุพรรณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และโครงการคนดีศรีสุพรรณ กิจกรรม “ครอบครัวคุณธรรม” ต่อที่ประชุม ดังนี้

– ผลการดำเนินงานขยายผลโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 42 ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย สพม.สุพรรณบุรี จำนวน 25 โรงเรียน สพป.สุพรรณบุรีเขต 1 จำนวน 24 โรงเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 27 โรงเรียน และ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 25 โรงเรียน และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานจากการนำสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ โดยในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 มีโรงเรียนรายงานข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 10 โรงเรียน สรุปภาพรวม การดำเนินกิจกรรมของทั้ง 10 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 9,510 คน โรงเรียนส่วนใหญ่นำสารานุกรมไทยใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนำมาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนอ่านค้นคว้า สรุปเนื้อหา นำเสนอในรูปแบบของการจดทบันทึกและรายงานหน้าชั้นเรียน เป็นการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ให้กับนักเรียน ศธจ.สุพรรณบุรี จัดช่องทางเข้าถึงออนไลน์เพื่อการเรียนรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ทั้ง 42 เล่ม ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 425 คน 

ตัวอย่างสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คือโรงเรียนรัตนศึกษา

     โรงเรียนรัตนศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 515 คน บริหารงานโดย ดร.ณิชา ฉิมทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ติดต่อกัน รวม 6 ครั้งด้วยกัน ดังนี้

ครั้งที่ 21  ปี พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ครั้งที่ 22  ปี พ.ศ. 2560 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย ครั้งที่ 22 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ครั้งที่ 23  ปี พ.ศ. 2561  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน         ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 23 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561             รับถ้วยเกียรติยศจากศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน

ครั้งที่ 24  ปี พ.ศ. 2562  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 24 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 รับถ้วยเกียรติยศจากท่านองคมนตรี พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ 

ครั้งที่ 25 พ.ศ. ปี 2563  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 25 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 รับถ้วยเกียรติยศจากท่านองคมนตรี นายจรัลธาดา  กรรณสูต

ครั้งที่ 26  ปี พ.ศ. 2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 26 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 รับถ้วยเกียรติยศจากท่านองคมนตรี นายอำพน  กิตติอำพน

-การดำเนินงาน “ครอบครัวคุณธรรม” จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการคนดีศรีสุพรรณบุรี โดยมีจุดหมายในการเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นคนดีให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีบทบาทในการสร้างสรรค์เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณลักษณะอันถึงประสงค์ โดยมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะกับวัยตามคุณลักษณะคนดีศรีสุพรรณบุรี 11 ประการ  โดยจะดำเนินการคัดเลือกระดับห้องเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 110 ครอบครัว  โดยจะจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลในระดับจังหวัด วันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *