ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการสอบ O-NET ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

         เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการสอบ O-NET ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนที่มีพัฒนาการสูงขึ้น และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๓๒ คน และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๗ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ คน  และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศและมีพัฒนาการสูงขึ้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๓ โรงเรียน

การประชุมฯ ดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการสอบ O-NET ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้กับครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาเอกชนได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา จากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยผลสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาพรวมระดับจังหวัดสุพรรณบุรี มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาพรวมระดับจังหวัดสุพรรณบุรี มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓ วิชา ได้แก่วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับการทดสอบ O-NET ได้วิเคราะห์ผลสอบ

O-NET จัดทำฐานข้อมูลสำคัญแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อหาจุดเด่น จุดพัฒนา และร่วมกันวางแผนจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

ดูภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *