การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การประเมิน ITA 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment