ข้อมูลการประเมิน ITA 2562

การประเมิน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

       9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน

          2) ข้อมูลผู้บริหาร (คณะผู้บริหาร,บุคลากร ศธจ.สุพรรณบุรี   

          3) อำนาจหน้าที่  

          4) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน (แผนปฏิบัติราชการ,แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี)    

          5) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

          6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
              – พระราชบัญญัติ
              – พระราชกฤษฎีกา
              – กฏกระทรวง
              – ประกาศกระทรวง
              – ระเบียบ
             – มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

       9.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์

          7) ข่าวประชาสัมพันธ์
              – ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศของ ศธจ.สุพรรณบุรี
              – ข่าวการศึกษา

       9.1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8) Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการ (เว็บบอร์ดช่องทางรับฟังความคิดเห็น)

          9) Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน (Facebook ศธจ.สุพรรณบุรีFacebook ข่าวประชาสัมพันธ์)

9.2 การบริหารงาน

       9.2.1 แผนดำเนินงาน

          10) แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

          11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

          12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

       9.2.2 การปฏิบัติงาน

          13) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

       9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          14) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

          15) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

          16) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

       9.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          17) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2562

          18) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          19) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

          20) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       9.4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          21) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          22) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          23) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          24) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

       9.5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          25) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

          26) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เว็บบอร์ดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต)

          27) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

       9.5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          28) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (เว็บบอร์ดช่องทางรับฟังความคิดเห็น)

          29) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       10.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          1) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       10.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

          3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

          4) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2562

       10.1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       10.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          6) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

          7) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)

          8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       10.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          9) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          10) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          11) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          12) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          13) มาตรการป้องกันการรับสินบน

          14) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

          15) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิ