การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  รายละเอียดังนี้

……………………………………

                     1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                          1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

                          1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปี พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5672 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

                          1.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก

รายละเอียดแนบท้ายตามข้อ 1

                     2.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

                     3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                        3.1  ปริญญาบัตรหรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

                        3.2  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript ระดับปริญญาตรี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ

                        3.3  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

                        3.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

                        3.5  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก  จำนวน 1 ฉบับ

                        3.6  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

                        3.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

                        3.8  สำเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการดังกล่าว

เอกสารซึ่งเป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

                     4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ                        การคัดเลือกภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

                     5.  วิธีการคัดเลือก

                          กศจ.จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล (50 คะแนน)  ใช้วิธีสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะท่วงที วาจา

การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์

                     6.  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

                           กศจ.จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

                           ทั้งนี้  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ในเวลา 08.00 – 08.30 น.

                     7.  เกณฑ์การตัดสิน

                          จะประกาศผลการคัดเลือกโดย โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย

หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลาก

                     8.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

                          กศจ. จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

                     9. การบรรจุและแต่งตั้ง

                           จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศกำหนด สำหรับการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ให้ยึดประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

                           ผู้ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ  เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติ                   หน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาที่เลือก ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือ                ส่งตัว ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

                     10. การยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือก

                           11.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

                           11.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

                           11.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกำหนด

                     11. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก

                           ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด

                       ในกรณีที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือหลักฐานเอกสารสมัครไม่ครบตามประกาศนี้  เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิ์จะไม่รับสมัครและผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อเท็จจริงเป็นเท็จ                  ซึ่งเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะที่รับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอนคำสั่งนั้นโดยพลัน

โดยเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้

****************************************

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *