คลิปสื่อการเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1.สื่อการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ชมคลิปวีดีโอ คลิกที่นี่

2.สื่อการเรียนรู้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองดี ชมคลิปวีดีโอ คลิกที่นี่

3.สื่อการเรียนรู้การปลูกฝังการรักชาติและทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ชมคลิปวีดีโอ คลิกที่นี่