การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พัฒนาการให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิาชีพ โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ โดยสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ใบอนุญาติประุกอบวิชาชีพที่คุรุสภาอนุมัติแล้วจากเว็บไซต์คุรุสภา จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ดูรายละเอียด