ติดต่อ บุคลากรสำนักงาน ศธจ.สุพรรณบุรี

ชื่อ-นามสกุลเพศตำแหน่งระดับกลุ่มงาน/หน่วยE-Mailหมายเหตุ
นายวีระ ทวีสุขชายศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีบริหารwee_tawee@hotmail.com
นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ชายรองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีบริหารratthavit03@hotmail.com
นางสาววาสนา เสร็จกิจหญิงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษอำนวยการg504085360013@hotmail.comผอ.กลุ่ม
นางสาวสุกัญญา พลนิกรหญิงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษบริหารงานบุคคลprsuphan1@gmail.comผอ.กลุ่ม
นางสาวอรวรรณ คำมากหญิงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนโยบายและแผนorranoi@gmail.comผอ.กลุ่ม
นางสุปราณี สืบประดิษฐ์หญิงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนsupranee05@hotmail.comผอ.กลุ่ม
นางอรสา มีศิริหญิงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพัฒนาการศึกษาorasa_meesiri@hotmail.comผอ.กลุ่ม
นายกิตติพศ ศิริสูตรชายศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนิเทศ ติดตาม และประเมินผลktp_pot@esdc.go.thผอ.กลุ่ม
นางตรีรณา เตโชทัยวณิชหญิงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษส่งเสริมการศึกษาเอกชนtreerana@hotmail.comผอ.กลุ่ม
นางปวีณ์พร บุญเทียนหญิงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษหน่วยตรวจสอบภายในpavee2552@hotmail.comผอ.กลุ่ม
นายทศพล มากระจันชายเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการคุรุสภาจังหวัดsuphanburi@ksp.or.thผอ.กลุ่ม
นางชูศรี สำราญพานิชหญิงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการอำนวยการchoolek_2505@hotmail.com
นางสาวยุรดา วังเปรมหญิงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอำนวยการprapaipak2510@gmail.com
นางมยุรา แบนประเสริฐหญิงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอำนวยการjoeynok55@gmail.com
นางสาวจรียา กิจโสภีหญิงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานอำนวยการ
นางสาววาสนา จิรชีวินหญิงนักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวอำนวยการwassana1933@gmail.com
นายคมฤทธิ์ นวมพันธุ์ชายพนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวอำนวยการ
นางญาณี น้ำทิพย์หญิงพนักงานทำความสะอาดลูกจ้างชั่วคราวอำนวยการ
นางณิชาภา เนติกมลสุขหญิงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษบริหารงานบุคคลaomnat3654@gmail.com
นางจินตนา แก้วบัวดีหญิงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการบริหารงานบุคคลnonny_jin@hotmail.com
นางสาวบุปผา เจิมศิริหญิงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษบริหารงานบุคคลbomsiri.2512@gmail.com
นางธารินี งามเกตุสุขหญิงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษบริหารงานบุคคลata0301@hotmail.com
นางสาววรรณภา ยะวาหญิงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการบริหารงานบุคคลwannapa25492554@gmail.com
นายอดิเทพ ศรีดอกไม้ชายนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการบริหารงานบุคคลfirst@hotmail.co.th
นายภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดีชายนิติกรชำนาญการบริหารงานบุคคลnu8084@hotmail.com
นางสาวอมรรัตน์ เคนผาพงศ์หญิงนิติกรชำนาญการบริหารงานบุคคลnongamornrut@gmail.com
นางสาวภูษณิศา หงษ์โตหญิงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนโยบายและแผนsp1_hongto@hotmail.com
นางศรีวดี ขุนสอาดศรีหญิงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนsriwadee_p@hotmail.com
นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์ชายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนbosuphan@gmail.com
นางรสสุคนธ์ ชมเจริญหญิงเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนโยบายและแผนmook_1909@hotmail.com
นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์หญิงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนtanunsu569@gmil.com
นางพลอยปภัทร ทองสุขหญิงนักจัดการงานทั่วไปผู้ปฏิบัติงานลูกเสือลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนgirlza2531@hotmail.com
นางมณีพร แก้วเมืองมาหญิงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพัฒนาการศึกษาmaemim_2534@hotmail.com
นางรุ่งรัตน์ ตนสารีหญิงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพัฒนาการศึกษา8899pom@gmail.com
ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณชายนักวิชาการศึกษาชำนาญการพัฒนาการศึกษาhomsuwan2516@gmail.com
นางจุฬารัตน์​ วันไชยธนวงศ์หญิงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพัฒนาการศึกษาช่วยราชการ
นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมารหญิงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนิเทศ ติดตาม และประเมินผลsangpenp@gmail.com
นางธันย์ชนก พลศารทูลหญิงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนิเทศ ติดตาม และประเมินผลthuncha07@gmail.com
นางกริษา โพรามาตหญิงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนิเทศ ติดตาม และประเมินผลsn_chalee@hotmail.com
นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์หญิงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนิเทศ ติดตาม และประเมินผลpaweena2511@gmail.com
นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่นหญิงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนิเทศ ติดตาม และประเมินผลfawhunment@gmail.com
นางสาวสุกัญญา ศรีสาครหญิงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนิเทศ ติดตาม และประเมินผลsomor.sukanya@gmail.com
นางสาววิลาวรรณ ใจมั่นหญิงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลmonojung17@gmail.com
นางสาวสุกานดา ศรีประชัยหญิงนักวิชาการศึกษาชำนาญการส่งเสริมการศึกษาเอกชนsuksee06@gmail.com
นางสาวศุรดา ขุนจันทร์ดีหญิงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาเอกชนnitcha12022558@gmail.com
นางสาวศิริลักษณ์ พวงพิมายหญิงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาเอกชนpenlas_luk@bkk1.nfe.go.th
นางสาวภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่นหญิงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการหน่วยตรวจสอบภายในpiyanissorn@hotmail.com
นางสุภาวดี มากระจันหญิงเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการคุรุสภาจังหวัดsuphanburi2@ksp.or.th
นางสาวจตุพร ล่วงลือหญิงเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการคุรุสภาจังหวัดsuphanburi3@ksp.or.th