กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ข่าว ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

1 2 3 12

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

16 กุมภาพันธ์ 2564 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
3 กุมภาพันธ์ 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3
22 ธันวาคม 2563 คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
19 ธันวาคม 2563 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563