กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ข่าว ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

1 2 3 12

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

20 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสารเล่มที่ 21/2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
20 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เอกสารเล่มที่ 20/2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
20 ตุลาคม 2563 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET V-NET N-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี
9 ตุลาคม 2563 รายงานผลการประเมินด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี
9 ตุลาคม 2563 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี