กลุ่มนโยบายและแผน

22 กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
13 กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 ธันวาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานนำข้อมูลแผนงานโครงการเข้าในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ 2563
13 ธันวาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 กันยายน 2562 การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี
16 สิงหาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัด
28 มิถุนายน 2562 ประชุมปฏิบัติการออกแบบฝึกอบรมวิชาชีพ โดยประยุกต์หลัก Job Analysis ระยะที่ 2
10 มิถุนายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 พฤษภาคม 2562 การประชุมพิจารณารูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”
5 เมษายน 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562