หน่วยตรวจสอบภายใน

15 เมษายน 2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
19 ธันวาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมกิจกรรมให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ
9 ตุลาคม 2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
9 ตุลาคม 2561 กรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
26 กุมภาพันธ์ 2561 สำรวจข้อมูลเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 มกราคม 2561 กรอบคุณธรรม
22 มกราคม 2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน