ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

11 เมษายน 2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 เมษายน 2565 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42
11 เมษายน 2565 พิธีมอบหนงัสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42
11 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
10 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติเว็บไซต์

ข้อมูลน่าสนใจ