แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบประชาพิจารณ์ฯ คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายกิตติพศ ศิริสูตร พร้อมด้วย ดร.กริษา โพรามาต นางธันย์ชนก พลศารทูล และนางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ลงพื้นที่นิเทศสร้างขวัญกำลังใจและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายให้กับโรงเรียนเอกชนก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม และโรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุลปักษี

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2561 และงานพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1 72 73 74 75 76 82