ประชุมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    นางสำเนา  พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ดร.พัฒนาพร  ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน