ผลงาน/นวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ผลงาน/นวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด

ด้านการบริหารการจัดการศึกษา

นางชิดชนก หนูทอง

นายเอกชน มั่นปาน

นายสถาปนิก วรสิทธิ์

นางพัฒนีพร ทองลิ้ม

นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน

นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้

นางมยุรี ใบบัว

นายจรูญ พุทธจักร

นางพรรณมาส พรมพิลา

     

 

ด้านนิเทศการศึกษา

นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์

นางสาวแก้วตา พูลสวัสดิ์

นางสาวชลธิชา โตลาภ

นางดลวรรณ พุ่มพันธ์วงษ์

นางสาวอมรรัตน์ ดีน้อย

นางพิศสมัย วงษา

นางสุนันทา มีชนะ

 

ด้านการเรียนรู้

 

 

นางภัทรนิษฐ์ กลิ่นขจรนรัตน์

 

 

 

นางสาวจุฑามาศ กาฬภักดี

 

 

 

นายเกริกฤทธิ์ เมฆดี

 

นางสาวภานุมาศ เข็มทอง

นางสาวจารุวรรณ สุขสิงห์

นางสาวปัญญาพร ขันเขต

นางสาวบุศรา บุญปรีก

นางสาวธันยกานต์ ธานีวรรณ

นายธวุฒิ มาลา

นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์

นายปกรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์

นางสาวสุณีรัตน์ บุญเกิด

นางสาวสุทธิ์สินี ทิพย์ณรงค์


นายณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์

นางสาวดารินทร์ ได้พร