หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

› สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

› สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

› สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงมหาดไทย

› สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงวัฒนธรรม

› สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กระทรวงสาธารณสุข

› สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

› สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี