รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งใน กศจ.
1. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2.ศึกษาธิการภาค 3รองประธานกรรมการ
3. นายโกเมน จินาวัลย์ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
4. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธ์ุประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
5. นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
6. นายวราวุฒิ แสงแฟืองกรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
7. นางปราณี พงษ์สุพรรณประธาน ปส.กช. จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
9. นายเกรียง นักพาณิชย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน)
10. นายวิเชียร อินทรศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)
11. นายทองใบ โฉมงามผู้อำนวยการ สก.สค.จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผู้แทนภาคประชาชน)
12. นายวีระ ทวีสุขข้าราชการบำนาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายคำรณ รูปสูงข้าราชการบำนาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางสำเนา พงษ์อารีย์ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566