บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

วาสนา เสร็จกิจ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญการพิเศษ


นวภัสร์ กล่ำกองกูล

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ปฏิบัติการ

ยุรดา วังเปรม

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ระดับ ชำนาญการ

มยุรา แบนประเสริฐ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปฏิบัติการ

อนุภัทร เซี่ยงฝู

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน

วาสนา จิรชีวิน

ตำแหน่ง พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

พลอยปภัทร ทองสุข

ตำแหน่ง พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี