บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กริษา โพรามาต

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ชุติมา แผลงศรี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

 

สุคนธ์ทิพ สำเนียงดี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

วิลาวรรณ ใจมั่น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน