สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 1. เดือนตุลาคม 2565   pdf
 2. เดือนพฤศจิกายน 2565  pdf
 3. เดือนธันวาคม 2565  pdf
 4. เดือนมกราคม 2566  pdf
 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2566  pdf
 6. เดือนมีนาคม 2566  pdf
 7. เดือนเมษายน 2566  pdf
 8. เดือนพฤษภาคม 2566  pdf
 9. เดือนมิถุนายน 2566  pdf
 10. เดือนกรกฎาคม 2566 pdf
 11. เดือนสิงหาคม 2566 pdf