ศธจ.สุพรรณบุรี นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดออกนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๒๕ โรงเรียน