การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2566 ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เครื่องราชอิส ริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2566 ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี