การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัด หมวด 3 ประเด็นที่ 3.1 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมรับทราบแนวคิดและเจตนารมณ์ ที่ให้ส่วนราชการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี