ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมสรรหาและคัดเลือกครู
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (ประเทศไทย)
โดยผู้ที่ประสงค์เสนอชื่อครูเข้ารับการพิจารณารางวัลฯ ให้จัดทำเอกสารตามที่ประกาศฯกำหนด เป็นรูปเล่ม จำนวน 6 ชุด
พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลดังกล่าวลงใน Flash Drive จำนวน 1 อัน
เสนอเข้ารับการพิจารณาได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 คน
เสนอไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำเนินการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศฯและแบบฟอร์ม คลิกที่นี่