แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่