รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงาน (การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 2565)

download