พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

11 พฤษภาคม 2565
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2 โดยมี นายไพรัช กรบงกชมาศ อสส.ส่วนกลาง นายวรวุฒิ แสงเฟือง ประธานอนุกรรมการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบุคลากรจาก ศธจ. สพป. สพม.
ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทุนการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน
ในส่วนของจ.สุพรรณบุรี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายบุญรอด พลเสน อสส.ในพื้นที่ นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายเศกสรรค์ ใจดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ อสส.ในพื้นที่ และนางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รายงานในประเด็น 1) การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 2) โรงเรียนต้นทาง-โรงเรียนปลายทาง 3) การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน 4) นักเรียนทุนพระราชทาน 5) ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 6) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19