การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
     นางสาวปวีณา  ธิติวรนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวแสงเพ็ญ  พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอภารกิจงานของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จำนวน 3 ข้อ ดังนี้
     1. การนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 25 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
     2. การดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
     3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม