บุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ธารินี งามเกตุสุข

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

อรสา มีศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

มณีพร แก้วเมืองมา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

รภัสสา ศศิร์ภัทร

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

คมเพชร คงชาตรี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ