วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร

 

“ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข”

นายวีระ ทวีสุข
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี