ศึกษาธิการจังหวัด 2563

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ

 • เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2505

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2530) 
 • ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2542)
 • ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2562)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • หลักสูตรรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง สส.ระบบใหม่ (พ.ศ.2543)
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) (พ.ศ.2545)
 • หลักสูตรการบริหารงาน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (พ.ศ.2547)
 • หลักสูตร Digital Public Sector for Sustainable Development (พ.ศ.2558)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 87 (พ.ศ.2560)

ประวัติการทำงาน:

 • ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทับกระดาษ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2533)
 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2540)
 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2543)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (พ.ศ.2547)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (พ.ศ.2550)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (พ.ศ.2557)
 • ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2560)

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 06 1414 4356

E-mail address :

 • wee_tawee@hotmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (8 มกราคม 2564)