การฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔