คัดเลือกนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือก คัดสรร นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  โดยนายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ