มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.   นายวีระ  ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  โดยมีนายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครองให้การต้อนรับ มีนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๘๑ คน ในการนี้มีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ๑๒ คน จากนั้นกล่าวให้โอวาทนักเรียน โดยฝากให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เน้นความดีนำความเก่ง ตามวิถีของลูกสงวนหญิง และยึดมั่นในความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และสถานศึกษาที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป