ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ : โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการ โครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยผู้ว่าฯ ร่วมร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรีกับนักเรียน และพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาผืนแผ่นดินไทย การประพฤติตนตามหลักศีล ๕ ความรู้ในการป้องกันและดูแลตนเองให้รอดพ้นจาก Covid-19 โดยยึดหลัก “DMHTT” พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียน โรงเรียนมอบของที่ระลึก บันทึกภาพร่วมกันกับผู้ว่าฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน