การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรี

 เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ -นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง  และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และเดินทางลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา  ซึ่งเป็นนำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นำคณะทำงาน ประกอบด้วย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ,๒ , ๓  รอง ผอ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ,๒ , ๓  และ รอง สพม.สุพรรณบุรี เข้าพบ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำเรียนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน