ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี : โรงเรียนดอนคาวิทยา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา สังกัด สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี  โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่เลขานุการการตรวจราชการ ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา สังกัด สพม.สุพรรณบุรี มีผู้รับการตรวจราชการประกอบด้วย นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ประธานสหวิทยาเขตทวารวดี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาของสหวิทยาเขตทวารวดี โรงเรียนดอนคาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีรูปแบบการดำเนินงาน DONKHA Model และ GRASS Model นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมซักถาม เติมเต็ม ต่อยอด เพื่อการพัฒนาต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรม