คัดเลือกผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ ศาลางกลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม