อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววาสนา  เสร็จกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน ระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ ๑๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยการอบรมทาง online จัดโดยกรมบัญชีกลาง