พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรม โครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้